Re: mưa


Posted by Z ..96..234.29 on Mar 13, 2018 at 09:56:18:

In Reply to: Re: mưa posted by :{ ) on Mar 13, 2018 at 09:26:45:

What's a PITA!

Cứ nhiệt độ xuống dưới 40oF l tui rm mnh rm mẩy v phải mang ra mang v mấy chậu Lan ....
🤣 tui đang ở chick-fil-A chờ ng lm thuế. Năm nay tui lm thuế sớm v đi nhật. Khi về th đ deadline.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]