Re: Nancy Pelosi


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 15:34:06:

In Reply to: Re: Nancy Pelosi posted by Lz on Jan 10, 2019 at 14:28:51:

Tui đồng ư bác nói đúng NHƯNG tui không nghĩ ḿnh sẽ trúng nên cứ để KT làm cho vui nếu muốn . Lúc đó nhào nháo quá, KT quạu không chia nữa th́ hạ màn .
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]