Re: trông mẹ luyện đuọc tánh kiên nhẫn


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 12, 2020 at 15:59:39:

In Reply to: Re: trông mẹ luyện đuọc tánh kiên nhẫn posted by DG on Feb 12, 2020 at 15:38:03:

1 hour th́ sa'ng sang mẹ rùi ở tới 9PM mới về … chứ chạy tới chạy lui đón nhóc, đón cháu hắn th́ giờ đâu mà login work …Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]