Re: Ngon


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 12, 2020 at 15:58:06:

In Reply to: Re: Ngon posted by tinh on Feb 12, 2020 at 15:51:19:

chợ Korean họ hay c thịt up sẵn, mnh về chin ln, cay cay ăn ngon hay mua kim chi ăn thay đổi chợ Korean khng c gần nh DG, li xe 35 ft mới tới nn DG t khi điMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]