Re: to: Q


Posted by tn ..73..91.53 on Jun 19, 2019 at 09:24:00:

In Reply to: to: Q posted by DG on Jun 19, 2019 at 09:18:47:

DG and Q ai cũng giỏi li xe chở con đi học .... he` nhc học g dzị DG?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]