Re: T́nh sầu (thơ Huyền Kiêu)


Posted by Z ..98..134.180 on May 17, 2020 at 08:15:51:

In Reply to: Re: T́nh sầu (thơ Huyền Kiêu) posted by :{ ) on May 17, 2020 at 07:08:01:

Tối qua ak nói tôi làm khá tốt, phần c̣n lại ak sẽ "xứ" các nhánh kho^ng ca^`n và uốn nắn các nhánh c̣n lại !

Tôi sẽ làm "ông đồ già" ngồi uống nước trà dưới gốc cây ! :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]