Re: hm nay mưa


Posted by DG ..73..148.244 on Oct 03, 2018 at 17:45:57:

In Reply to: Re: hm nay mưa posted by tn on Oct 03, 2018 at 17:42:50:

th họ ni mưa nn 2 ngy DG khong tui cy hm qua khng mưa, DG mới tui cy, ri hm nay lại mưa, nhưng mưa khong nhiềuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]