Re: Thiên Nhân hỏi Phật


Posted by :) ..107..44.220 on Nov 24, 2018 at 11:56:38:

In Reply to: Thiên Nhân hỏi Phật posted by Hải Âu on Nov 24, 2018 at 11:03:58:


>đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất,
>vô minh là bóng đêm đen tối nhất

nếu không có ngọn lửa
đêm đen tối hoàn đen

:)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]