Re: Happy Friday


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 09:53:07:

In Reply to: Re: Happy Friday posted by DG on Nov 22, 2019 at 09:49:07:

th́ đó những ngày mà mỗi tiệm có hơn 30 khách
hoặc bác sĩ nào xin nghỉ phép th́ he phải thế

mùa nhiều khách th́ làm luôn weekends

laterGMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]