Re: nhà to thật


Posted by DG ..98..177.221 on Dec 01, 2019 at 10:06:14:

In Reply to: Re: nhà to thật posted by ch on Dec 01, 2019 at 06:20:06:

nhà HA nhiêu sq feet em không biết …. nhưng em kể hắn nghe , hắn nói Hungtington Beach bán 2 triệu, vùng bay area nhà cở đó chắc 3 tới 4 triệuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]