Re: Hỏi bác KT về tượng Lincoln


Posted by Lz ..207..61.9 on Oct 15, 2020 at 15:39:40:

In Reply to: Re: Hỏi bác KT về tượng Lincoln posted by Ngườ ngoài cuộc on Oct 15, 2020 at 15:18:31:

Bác lấy nick ngoài cuộc th́ ở ngoài cuộc luôn cho rồi, chui vô trong cuộc làm ǵ cho nó mau già :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]