Re: sắp đến ...g


Posted by Z ..98..134.180 on Dec 01, 2019 at 08:47:10:

In Reply to: sắp đến ... posted by B on Dec 01, 2019 at 08:31:26:

Thế này mới đúng cho Bờm

Tháng giêng chùm áo lạnh dầy
Tháng hai cào tuyết phủ đầy quanh sân
Tha'ng ba bị flu nằm rên
Tháng tư bồ nhí gọI phone “dính rồi”
Thâng năm tháng sáu .... x́u thôi !

Haha 🤣 😆Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]