Re: Khó tính ...


Posted by Hải Âu :)) ..73..174.114 on Nov 02, 2018 at 14:00:39:

In Reply to: Khó tính ... posted by Lz on Nov 02, 2018 at 13:56:57:

Mà HA thấy bác Lz khó tánh thiẹt, chi tiét nửa ... tuy nhien bác có kién thức cao ...

Nói vạy bác đừng bụp nha

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]