Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 10, 2019 at 16:13:55:

In Reply to: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by Lz on Jan 10, 2019 at 14:18:47:


văng lai nhiều bận kể như thân
bác hỏi chi cho loạn tinh thần
thôi em mời bác ngồi xơi nước
nước sôi hăm mấy lát nhân sâm

:)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]