Re: Một ngày thật ngắn


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 06, 2020 at 18:06:26:

In Reply to: Re: Một ngày thật ngắn posted by HA on Feb 06, 2020 at 17:43:18:

thay phiên nhau ra vô thăm P's mom … chứ mo.i ng` vô 1 luọt rồi mai mốt bi.nh, không ai c̣n sức để vô thăm her …. it is a long run ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]