Re: Nhận xt


Posted by GS ..136..141.229 on Sep 13, 2020 at 09:50:49:

In Reply to: Nhận xt posted by KT on Sep 13, 2020 at 09:39:51:

Người giống người l chuyện thường m
Như Nhị Ca giống Cao Minh Đạt
Anh PV l bạn anh KT hay l người anh KT i mộ một thời hay l người anh KT muốn đục ? Ni thiệt đi GS nghe heheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]