Re: hôm nay


Posted by TU ..71..196.170 on Feb 13, 2020 at 07:27:39:

In Reply to: Re: hôm nay posted by anhkhachquen on Feb 13, 2020 at 06:42:10:

Tin tức cho biết Việt Nam nhận đảng viên Cộng sản TQ và thân nhân của họ sang Việt Nam để tị nạn Coruna có đúng không?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]