Re: Khoe


Posted by tn ..73..91.53 on Dec 01, 2019 at 15:32:57:

In Reply to: Re: Khoe posted by DG on Dec 01, 2019 at 15:22:31:


Thanks DG

tn shopped ỏ Louisiana..... thành phố nhỏ, nguoi h́ền hoà dể shop hơn, có nhieu đồ sale ... chứ ỏ Houston mí ngày này ḿnh có đi cho vui chứ dễ ǵ .... hihihihihihiiii

tn mua 1 mớ sun glasses .... hiệu costa, oakley, kate spade and ray-ban,,, Dillards extra 50% off khong có cái nào giá trên $100 ....

tn khong mua cái purse nào this time,,, có 1 cái tn rat thich,,, kate spade ,, nhưng chỉ có 40% off from <$250 ... tn chê mắc hong mua ... về nhà cứ tiếc tiếc hihihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]