Re: My cousin


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 12, 2019 at 17:54:44:

In Reply to: Re: My cousin posted by HA on Jun 12, 2019 at 17:53:08:

Mấy người học Anh Ngữ trước 75, th đa số giỏi văn fạm l chuyện thường ...

Bởi thế VC m khng v miền Nam, th by giờ me cũng kh ve%` mọi mặt gồi UMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]