Re: nhà to thật


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Dec 01, 2019 at 17:07:17:

In Reply to: Re: nhà to thật posted by DG on Dec 01, 2019 at 10:06:14:

Nhà Huntington beach rẻ hơn nhà ở Bellevue or Mercer Island
Nhưng Newport beach mắc hơn

Nhà HA nhỏ lắm chỉ có 4500 sqft thoi

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]