Re: chị AK: phim


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 13, 2020 at 08:47:14:

In Reply to: Re: chị AK: phim posted by ikhanh on Feb 12, 2020 at 23:50:46:

em đi suốt , chỉ c sau 9:30PM th mới c mặt ở nh, muốn clean up ci g th lm .. chủ nhật th đuọc nữa buổi vo buổi sa'ng, cắt việc cho 2 anh kia (2 anh khng ở với mẹ) sang cho mẹ ăn lunch, sau lunch em lại m sang với mẹ v 2 anh trai khng chịu ngồi đ với mẹ, cứ canh me mẹ ăn xong, v phng l 2 anh dzọt em tranh thủ, ở nh giờ no th clean up giờ đMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]