Re: 2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, t


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Jan 10, 2019 at 20:32:56:

In Reply to: Re: 2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, t posted by Akla on Jan 10, 2019 at 20:09:43:

Biết đời là bể khổ nên đi du lịch enjoy life cho bớt khổ :)))
Đi đến nhửng nơi náo nhiệt dù có ăn chay làm sao tâm tịnh được

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]