Re: tn: GL


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 13, 2018 at 14:18:12:

In Reply to: tn: GL posted by My on Sep 13, 2018 at 11:17:27:

Cũng nhn thấy điều My muốn ni qua Đạo Đức Kinh:
Đạo m diễn tả ra được th khng phải l Đạo

Chu'c Ma^y 1 nga`y la`nhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]