Re: Thể loại thơ mới nhất


Posted by B ..73..180.33 on Jan 10, 2019 at 20:22:32:

In Reply to: Thể loại thơ mới nhất posted by Typo on Jan 10, 2019 at 19:03:55:

ha ha ha

Cách gieo vần và luật bằng trắc h́nh như chưa chỉnh lắm !
Nhưng thôi kho^ng băt bẻ làm chi
Miễn đằng ư vui với "người yêu đầu ḷng" mà không bị long đầu là quư rồi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]