Re: 2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, t


Posted by B ..73..180.33 on Jan 10, 2019 at 20:19:59:

In Reply to: 2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, tắ posted by Z-81 on Jan 10, 2019 at 19:04:34:

ha ha ha

DCZ posted:
"tui 1 na(m o+? DHKH ho.c ba ca'i la(ng nha(ng ddo' chu+'ng chi? Zoology" !

Thi` ra đằng ư ṭ ṃ về giống đực cái nên học ba cái chứng chỉ như thê
y chang như như nhạc sĩ Vũ Thành An viết :
"Tà lần ṃ leo măI
không qua được vách sầu
Ta t́m 1 tiếng yêu
chỉ thấy toàn sầu thương" vậy !

To*' hy vo.ng ca'c ba`i tho* ca tu.ng DDai Ta^?u se~ ddem dde^'n ha.nh phu'c cho 2 ngu*o*`i ha' !

Oa'i oa'i TCZ o*i la` xem tho* cu?a DCZ chu*a ??Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]