Re: nh to thật


Posted by tn ..73..91.53 on Dec 01, 2019 at 17:20:19:

In Reply to: Re: nh to thật posted by Hải u on Dec 01, 2019 at 17:07:17:

nh của tn rộng hơn 3/4 nh của HA ..... voi tn l rộng rồi,, clean up đủ mệt đừ ....... nhưng nhỏ hơn so voi xm bn kia .... nh nhỏ kia c 4 nguoi m 5 ci bathrooms .......Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]