Re: Chị ak


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 12, 2019 at 18:01:20:

In Reply to: Re: Chị ak posted by TLN on Jun 12, 2019 at 12:50:48:

Ti nghĩ ci nồi chừng 12 inch chắc bỏ vừa 9 con c :) Đ l hấp, cn muốn rn trong chảo th chắc phải chia lm 2 lần :)

Giờ bc My cứ đon ci hồ c thể rộng từ 3ft cho tới 100 ft l thế no cũng trng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]