Re: Khó tính ...


Posted by Lz ..107..116.91 on Nov 02, 2018 at 17:56:50:

In Reply to: Re: Khó tính ... posted by :-) on Nov 02, 2018 at 17:06:55:

:) Thank you

Đúng là có những người rất dễ thương, giống như bác vậy. For that I thank you :)

Good nightMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]