Re: nắng vàng ơi


Posted by htc ..71..29.226 on Sep 13, 2018 at 14:46:19:

In Reply to: Re: nắng vàng ơi posted by áikhanh on Sep 13, 2018 at 13:25:43:

Cám ơn chị

Hai hôm trước mưa nhiều, Hôm nay đỡ mưa rồi chị, Chỗ em không bị ảnh hưởng băo nhiều lắmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]