Re: Khó tính ...


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Nov 02, 2018 at 14:56:27:

In Reply to: Re: Khó tính ... posted by KT on Nov 02, 2018 at 14:52:52:

KT xưng em ngọt với Bác ấy quá :))
Chắc Bác củng trọng tuổi rồi ... HA biét vạy để kính lảo thoi àh

:)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]