Re: 2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, t


Posted by CP ..98..134.180 on Jan 11, 2019 at 05:55:14:

In Reply to: Re: 2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, t posted by honhoang on Jan 11, 2019 at 02:58:07:

SPCN Sciences Physiques, Chimiques et Naturelles (French)
c̣n lớp cho dự bị y khoa là PCB mà sinh viên hay đùa th́ đọc là "Bê Xe Ḅ"

Ngày tui vào DHKH là năm cuối cu`ng gia?ng 1/2 tie^'ng Pha'p (vo+'i GS ngu+o+`i Pha'p) va` 1/2 tie^'ng Vie^.t. Nga`y ddo' cho phe'p sinh vie^n ghi ho.c 2 chu+'ng chi? SPCN & PCB 1 lu'c
Tu ghi ca? 2 va` ddi.nh ddi ho.c Y Khoa luo^n nhu+ng sau cu`ng thi` tui bo? kho^ng ddi qua tru+o+`ng Y Du+o+.c ho.c ra ba'c si~ y khoa !!!
`Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]