Re: tinh tinh ơi


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 12, 2019 at 18:37:27:

In Reply to: Re: tinh tinh ơi posted by Lz on Jun 12, 2019 at 18:35:12:

tuỳ người mà họ đeo theo hay khng, như tui, cái gì cũng delete, khng mở, lại còn block thì b́ nó thèm gởi nữa sao ihihiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]