Re: 2 DG


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 17:54:02:

In Reply to: Re: 2 DG posted by Hải u on Dec 01, 2019 at 17:51:52:

m nhiều nh nhỏ xu, cũ mm m gi trn trời dui đất , căn no m ở khu c nhiều trung học tốt 1 t l bn nhanh lắm d gi cao



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]