Re: bc Lz: wisdom in love


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 30, 2018 at 12:33:39:

In Reply to: bc Lz: wisdom in love posted by My on Nov 30, 2018 at 12:06:51:

ha ha ha ha

Tớ khng r cc đăng nghĩ g, lm g
chứ tớ thấy cc chu' bc tớ khi 20 tuổo họ thch cc tc di 16 - 22 tuổi !
Nay họ đ lục tuần, thất tuần nhưng họ vẫn theo đuổi cc tc di từ 16 - 22 tuổi !

Từ đ tớ lại nghiệm ra rằng mấy lảo hi cua lun lun chung thủy, trung tha`nh, faithful, thuy? chung với cc tc di 16 - 22 tuổi !

O^'i o^'i TBM o*i la` ch ca'c dda(`ng y' ddo^`ng y' chu*' !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]