Re: nắng vàng ơi


Posted by htc ..71..29.226 on Sep 13, 2018 at 16:55:15:

In Reply to: Re: nắng vàng ơi posted by áikhanh on Sep 13, 2018 at 15:25:24:

Bị thỉnh hoài chị ơi nhiều khi chỉ cần nói một câu là xong nhưng bả cứ nói lung tung đủ thứ chuyện 😌Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]