Re: Hello, Hello


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 11, 2019 at 09:16:31:

In Reply to: Re: Hello, Hello posted by KT on Jan 11, 2019 at 09:10:51:

tc DG t, để tc di lưa thưa khong đẹp đu KT
kỳ ny ra'ng nui tc di hơn 1 cht , 2 thng chưa đi cắt tc :)

nhc chỉ thấy mom của bạn nhc, m đứa con gi học chung trung, đa số l để tc di nn nhc ni vậy thi

hắn th khong c kiếnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]