Re: Chứng minh bi ton của My khng đng


Posted by tinh ..76..244.248 on Mar 12, 2019 at 10:41:27:

In Reply to: Re: Chứng minh bi ton của My khng đng posted by DG on Mar 12, 2019 at 10:34:20:

delete flickr account cũng ḿy tháng r̀i G ơi
shop thì cũng thỉnh thoảng trg bình 1 tháng mua 1 món, vì kén lắm, rẽ mà khg thích cũng khg mua, mắc mà thích cũng khg mua, tóm lại phải sale và thích thì mới mua ihihi

ùa cỡ tủi nhóc của G là cha mẹ chịu khó t́n tìn dài dài
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]