Re: KimDung Giữa Đời Ai ?


Posted by CP ..98..134.180 on Nov 03, 2018 at 16:31:05:

In Reply to: KimDung Giữa Đời Ai ? posted by Bờm on Nov 03, 2018 at 15:43:53:

Chân thành thú tội là tớ đọc không sót 1 truyện nào của Kim Dung và kể như "lớn lên với Kim Dung" suốt thời học sịnh, thời đại học và ngay cả ngày học ở Michigan đều dành thời gian đọc Kim Dung

hihihi!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]