Re: Eric Trump Claims Democrats' Cooked-Up COVID-19 Will 'Magically' Vanish Election Day


Posted by B ..73..180.33 on May 17, 2020 at 12:51:48:

In Reply to: Re: Eric Trump Claims Democrats' Cooked-Up COVID-19 Will 'Magically' Vanish Election Day posted by :{ ) on May 17, 2020 at 07:19:01:

ha ha ha

Họ cũNg là nhu*~ng tên thân Cộng đâm sau lưngchiến sĩ như Thích Nhất Hạnh, Phạm Xuân Ẩn, Trần Ngọc Châu, Huỳnh Văn Trọng,....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]