Re: Một ngày thật ngắn


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 06, 2020 at 20:10:24:

In Reply to: Re: Một ngày thật ngắn posted by HA on Feb 06, 2020 at 19:55:17:

HA khoái nên xung phong vào thăm má P hoài há :) DG sợ vô hospital v́ dễ bị đau cổ họngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]