“Tham Lam”


Posted by KT ..50..65.15 on May 17, 2020 at 09:46:03:

Khi chính phủ có lênh cho grants để giúp đỏ small business , v́ không biết trước cái grant nào họ cho tôi cái grant nào không , nên tôi nợp đơn nhiều chổ, giờ họ gỏi về cho cả đống tiền mà tôi th́ không xử dụng được hết, thiệt là tham lam .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]