Re: mấy người ở vn ...


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 22, 2020 at 11:52:23:

In Reply to: Re: mấy người ở vn ... posted by My on Jan 22, 2020 at 11:31:50:

đu M thảy cái địa chỉ c kia qua email đ̉ tui ńu đi đu g̀n đó tui ghé thám thính tình hình xem thực hư ra sao, còn ńu khg g̀n thì coi như tui khg có nói gì nha ahaaa

thường thì những người nghèo kh̉ tḥt thì lại ít được hưởng gì, mà toàn nhg đứa kh́m khá, có đìu kịn thì được thm, bít sao khg ? Tại ḿy đứa khá có cơ ḥi típ c̣n hơn với mình-nói ring (vịt kìu nói chung), như my exgf ng hoa có qua mỹ mới gặp tui, chứ ḿy bạn nghèo sao đi mỹ được ? Chẳng có ng thn nước ngoài, ĺy ai bảo lảnh, mà có ng thn thì ng thn gởi tìn v̀ VN cho dài dài . Như my exgf ng hoa được anh nó tháng nào cũng gởi cho nó 500US lúc nó còn ở VN, gởi như th́ 20 năm trời, trg khi nó đi làm hãng cũng ngon, lương cũng ngon, th́ mà nó đu có bao giờ bảo anh nó "Thi anh khg c̀n cho em nữa". Anh nó phoned vc tui than là gởi như th́ mà nó qua mỹ cũng chưa xong, còn phải gánh típ, dù ảnh nghèo hơn nó, tịm Nail chỉ có vài gh́, đủ śng thi, còn nó có cả trịu đ, là do nó có ḿy cái nhà bn VN, nhưng nó đi mỹ đu có bán, ṽn đ̉ ở VN cho mướn . Nó khn th́y bà ć, chứ ńu bán h́t ḿy nhà mang tìn qua mỹ, thì chắc nhà nước bắt nó tự lo, chứ đu bắt anh nó lo cho nó, phải khng nè ehehee

Đó là chuỵn cũ r̀i, giờ cũng chả bít nó mún gì, bữa nghe nó nói với my ax là nó mún trở lại mỹ luć nào cũng được, chỉ c̀n bỏ tìn ra chạy 1 tờ gíy bác sĩ ghi nḥn nó ở VN lu dài đ̉ trị cái gì đó, là mỹ ch́p thụn ngay . Lụt sư của nó bày th́ ahaa . Mỹ cũng phải thua 3 cái gíy bác sĩ đó hay sao ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]