Re: <<<<< Nam mô A Di Đà Phật


Posted by Lz ..107..104.61 on Aug 09, 2018 at 11:12:13:

In Reply to: Re: <<<<< Nam mô A Di Đà Phật posted by htc on Aug 09, 2018 at 09:14:36:

A di đà là tên 1 ông Phật (Phật - người đă khai sáng - có nhiều ông, trong đó Phật Thích Ca là một). Gọi là Phật A di đà. Khấn Nam mô A di đà Phật ư như "Phật A di đà giúp tôi"

Nói Nam mô a di đà là cách nói ngắn lại, dùng cũng được chứ không phải thiếu, chỉ có điều ít ai dùng.

Các bác xem thêm ở đây: https://www.quora.com/What-does-Nam-mo-a-di-da-phat-mean-in-Vietnamese
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]