Re: a day after Valentine


Posted by Hải u ..73..174.114 on Feb 15, 2019 at 08:59:48:

In Reply to: a day after Valentine posted by DG on Feb 15, 2019 at 08:46:30:

p drive Porsch SUV m P nht lắm ... lc no củng ni "Em sợ qu"
4WD cn vạy
HA lại phải lo li ra v drive P xung ci driveway di hết ri P mi leo qua
Hm nay Friday d rain nhưng cn snow qua Ice hong bit P c đi happy hours vi friends ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]