Re: Cho !


Posted by ch ..73..69.101 on Mar 13, 2018 at 08:52:11:

In Reply to: Cho ! posted by VNCH on Mar 13, 2018 at 08:06:11:

chắc cũng gần 50 năm rồi đ Bờm . Những em b mặc quần đi chn đất lc ấy giờ chắc cũng sấp sỉ 60 rồi . Những chng trai ho hng kia giờ ny cũng 70 ....

Một thế hệ đ qua đi v sẽ vĩnh viễn qua đi .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]