Re: cậu ấm


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 13, 2020 at 10:52:41:

In Reply to: Re: cậu ấm posted by tinh on Feb 13, 2020 at 10:49:48:

chắc tại bố n khi li xe hay nng tnh, ngui no chạy chậm hoặc cắt ngang ẩu l he hay chửi cn ngui no chạy nhanh th he nghĩ muốn đua, he nhấn ln theo I told him: you are crazy dạo ny he bớt cht v khng muốn nhc mai mốt li đuọc xe, gi'ng him, hăng mu rồi đổ mu :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]