Re: Phá


Posted by Bờm ..73..180.33 on Sep 13, 2018 at 18:57:04:

In Reply to: Phá posted by Dtn on Sep 13, 2018 at 14:04:18:

ha ha ha

Tớ chỉ biết Phá Tam Giang mà ngày xưa có câU:

"Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang
Phá Tam Giang ngày rày đă cạn
Truông Nhà Hồ nội tán phá tan"

O^'i o^'i Nhi Ca o*i la` Tam Ca o*i !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]