Re: Xăng rẻ


Posted by tn ..74..97.190 on Mar 20, 2020 at 18:57:42:

In Reply to: Re: Xăng rẻ posted by DG on Mar 20, 2020 at 15:34:47:

ừ,, rẻ dzị đ,, TX ci g cũng rẻ hihihi,,,

nuớc costco, ỏ Cali trả $4.99 cho 1 case phải hong ???? ỏ TX trả c $2.99 thi,,, rẻ đuợc $2 hihihihihi

chỉ c thuế nh l cao a` :):):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]