Re: Q ơi


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 11, 2019 at 09:22:39:

In Reply to: Q ơi posted by KT on Jan 11, 2019 at 08:58:01:

Bc Q c new job, lc ấy c ni l 6 thng đầu sẽ chuyn tm lm việc, sau đ họa may mới vo lại đy :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]