Re: lạnh teo


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jun 12, 2019 at 22:15:16:

In Reply to: Re: lạnh teo posted by TLN on Jun 12, 2019 at 20:50:59:

Anh CP/ak đi thăm cc chu về độ 7PM, ak bận với người lm thm chỗ để hoa cho ak etc...By giờ mới lo order xong cc thứ. Sẽ c Truck Delivery tận nh cho họ lm việc:) Khng ngờ bận qa:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]