Re: hh ơiii...


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 11, 2019 at 09:38:48:

In Reply to: Re: hh ơiii... posted by Lz on Jan 11, 2019 at 09:35:59:

nảy tui định chọc chị AK vụ J/K nhưng sợ bị chị k đầu nn tui viết ri lại delete , khong dm post :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]