Re: lạnh teo


Posted by Drama King ..70..227.66 on Jun 13, 2019 at 05:15:30:

In Reply to: lạnh teo posted by DG on Jun 12, 2019 at 20:37:21:

Kỳ sau Ght thấy tn no tắm nude ở dưới biển, Ght cho thuyền lại gần ni với him rằng : My m bơi nude, m con c n tưởNg bửu bối của my l worm bait, n tới n tỉa mầy te tua, khng cn 1 sợi lng dzun ...ni th l n teo chim ngay Ght ...hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]