Re: nắng vàng ơi


Posted by CP ..98..134.180 on Sep 13, 2018 at 17:17:41:

In Reply to: Re: nắng vàng ơi posted by Lz on Sep 13, 2018 at 16:20:51:

bác viết làm tui nhớ đến bài hát của TCS bống bồng ơi !

Nắng vàng em đi đâu mà vội.
Mà vội mà vội nắng vàng ơi.
Mà vội mà vội nắng vàng nắng vàng ơi.
Em đi đâu mà vội.

TCS cũng gọi "em nắng vàng" lia chia hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]