Re: nắng vàng ơi


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 13, 2018 at 17:15:05:

In Reply to: Re: nắng vàng ơi posted by honhoang on Sep 13, 2018 at 17:05:40:

"Nếu" bác khen tai to / HA "th́" lại là chuyện khác há!?!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]