Re: An cư kiết hạ


Posted by kg - gian ..24..240.206 on Jun 22, 2018 at 10:23:09:

In Reply to: Re: An cư kiết hạ posted by :-) on Jun 22, 2018 at 08:56:31:

Khi HT Tâm Châu c̣n sống,
tất cả học tṛ của HT đều phải về tổ đ́nh Từ Quang tham dự an cư kiết hạ,
nay HT đă viên tịch, thế là mạnh nước Mỹ Mỹ an cư, mạnh Canada Canada an cư .
Anh không biết chùa Pháp Vân có trực thuộc về PGVNTTG do HT Tâm Châu sáng lập hay là chi nhánh nào khác ở Canada ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]