Re: to B/Bờm only


Posted by Gs ..172..29.112 on Sep 13, 2020 at 18:56:12:

In Reply to: to B/Bờm only posted by CP on Sep 13, 2020 at 18:37:26:

hl said "tiên sư một lũ bất nhân"

vsgardens v́ cuồng Trump vs. cuồng chống Trump mà banh ta lông hết. NC, B, sg, ch không c̣n ngó mặt CP, hh, Bác Râu, hl. C̣n tên đổi hệ th́ đâu ai biết mặt mà ngó hay không ngó.
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]