Bắt phone hay là bắc phone


Posted by Đang học tiếng Việt ..104..192.50 on Nov 22, 2019 at 11:41:08:

Em đang học tiếng Việt. Xin ca'c anh chi. cho hỏi em ne^n vie^'t bắt phone hay la` ba('c phone?
Tha`nh tha^.t ca'm o*n!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]