Re: Tr tự lm


Posted by KT ..107..97.51 on Jun 19, 2019 at 09:17:53:

In Reply to: Tr tự lm posted by Bnh Yn on Jun 19, 2019 at 08:48:42:

Ti c người bạn người Đại Hn lm chủ nh hng, ng ta lm tr bằng l hồng, (hồng ăn tri) uống cũng hay hay, ng c cho tiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]