Re: thiệt l đau lng


Posted by DG ..73..148.244 on Aug 09, 2018 at 17:08:09:

In Reply to: thiệt l đau lng posted by tbm on Aug 09, 2018 at 15:20:03:

nghe ngui ta gọi anh tbm đừng c ham nha nhiều khi gọi để mượn tiền đấy anh :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]