Re: mnh cũng muốn post


Posted by tn ..73..91.53 on Jun 05, 2018 at 09:30:55:

In Reply to: Re: mnh cũng muốn post posted by Q on Jun 05, 2018 at 09:17:08:


Middle school cu~ng co' valedictorian ha? Q?? tn cu*' tuo*?ng lo*'p 12 mo*'i co' ...

valedictorian, tn thấy kh lắm nha,,, dứng nhất trong mấy trăm đứa ... kho^ng pha?i chi? co' traight A la` dduo*.c, ma` ddie^?m pha?i cao ho*n he^'t, roi pha?i biet la^'y lo*p ma` co' high GPA nu*~ ... mn .... dzị m nguoi VN mnh c cũng nhiều lắm, phục gh đ ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]