Re: thằng scam hôm nọ


Posted by ch ..67..172.4 on Nov 24, 2018 at 10:58:37:

In Reply to: Re: thằng scam hôm nọ posted by Hải Âu on Nov 24, 2018 at 10:52:01:

nope, not anymore ...

Lớn quá cũng cồng kềnh không có chỗ để . Hôm qua ở Walmart bán 65" dưới 500 USD, TUI cũng không mua .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]