Re: T́nh sầu (thơ Huyền Kiêu)


Posted by :{ ) ..73..80.54 on May 17, 2020 at 07:08:01:

In Reply to: Re: T́nh sầu (thơ Huyền Kiêu) posted by Z++ --- bác :{ ) on May 16, 2020 at 19:48:37:


Bây giờ nh́n cây lại thấy hay . Có dáng dấp của một "cổ thụ", giống như h́nh ảnh của "cội mai".

Rút kinh nghiệm, từ nay bác "xử" bớt các nhánh nhỏ và đừng để các nhánh c̣n lại lên cao.

Đặt thêm cái ghế dưới gốc cây, mai mốt bác làm ông "đồ già" ngồi làm thơ tặng bà "đồ trẻ".
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]