Re: bác Lz: wisdom in love


Posted by Lz ..107..108.62 on Nov 30, 2018 at 13:19:18:

In Reply to: Re: bác Lz: wisdom in love posted by tinh on Nov 30, 2018 at 13:12:59:

Tôi đâu có nói là đúng hết với mọi người đâu :)

Hôm qua bác Q nói chuyện giỏi vs love life, th́ tôi mới nói muốn có good love life th́ phải có 2 cái, 1 cái là wisdom, mà wisdom là cái lúc nhỏ ko có, nếu có th́ nhiều tuôi mới có

Tất nhiên có người lớn nhỏ ǵ cũng chẳng có :)

Ngoài ra cũng có người họ chấp nhận như vậy, tức là lấy ai đó ko phải for love, không phải v́ mong đời sống đề huề "anh chăn tằm em dệt vải", mà v́ họ muốn những thứ khác, trophy, sweet talk, last hurrah before too late, etc.

Nói chung, mỗi người muốn mỗi thứ, chứ ai cũng muốn cùng 1 thứ th́ những thứ khác ế hết :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]