Re: Ticket


Posted by tn ..74..97.190 on Mar 21, 2020 at 07:06:49:

In Reply to: Re: Ticket posted by HA on Mar 20, 2020 at 22:43:54:

Wow,, P cũng ..... qu ha??,, g c 2 chai nuớc cũng exchange .... họ khong cho đổi l đng roi,,, ma ny virus tm lum ....

Bởi dzị HA and P giu ... :):):),,, gặp như tn chắc mua 2 chai nuớc khc ,, or biểu con c g uống nấy,, khong th về nh uống nuớc ỏ nha` .... 9 nguoi 10 ,, mỗi nguoi c cch sống ring ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]