My


Posted by tn ..73..91.53 on Sep 14, 2018 at 08:16:58:


tn đọc chuơng 5 của thnh Matthew roi,,,

ci đ l 8 Mối Phc Thật -- The Beatitudes

thm vi phần teaching nữa, th cũng chung qui như 10 điều răn ..

"Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill."

CG tn trọng cả cửu uớc v tn uớc, hng thể ni 10 điều răn xưa cũ ..

Thời đại no cũng c nguoi theo, nguoi chống hết,, bay gio8` nguoi ta chỉ chống bằng miệng ... chứ ngy xưa nguoi ta cn che'm giết hết nữa ka ....

Nguoi ta ni thể no th đ l chuyện của nguoi ta,, kho^ng pha?i nguoi ta no'i la` ddu'ng ...
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]