Re: nắng vàng ơi


Posted by htc ..71..29.226 on Sep 13, 2018 at 16:48:46:

In Reply to: Re: nắng vàng ơi posted by :-) on Sep 13, 2018 at 14:58:24:

Bà boss của htc chắc sợ cô đơn nên hay thỉnh nhân viên lắm 😆
Downtown xa không mà Sóng bị đày tới đó tội nghiệp quá vậy 😌Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]