Re: Một ngày nữa ở tiệm


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 03, 2018 at 18:13:43:

In Reply to: Re: Một ngày nữa ở tiệm posted by Hải Âu on Nov 03, 2018 at 18:05:03:

enjoy your time tomorrow

lại sui hihihi … tự du*ng sa'ng nay đo'ng cửa cái rầm, giờ cái lock doesn't function … mở nó khong bung ra, cái chốt kẹt khong nhút nhít … định tháo bung nó ra mà sợ làm hư, phone anh trai, he nói 8pm mới d́a đuọc …. th́ cũng định ở với mom tới sau 9pm mới d́a …. sẵn cửa hư anh trai nói he will come home early today to take a look....

đúng là sui , hết cái này tới cái khác …. hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]