Re: H Lơ


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Mar 21, 2020 at 09:20:47:

In Reply to: Re: H Lơ posted by :{ ) on Mar 21, 2020 at 09:13:33:

Bc Ru ni rất đng ...Đy l 1 trong những tuyệt tc phẩu của Thi Thanh & Phạm Duy ..

Yep, đi mắt c gi trong suốt, chn thật bc Ru hỉ ...:)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]