Re: Lương thiện


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 14, 2018 at 08:55:36:

In Reply to: Re: Lương thiện posted by B on Sep 14, 2018 at 06:44:53:

Thời nào các quan cũng vậy cả!

Thời VNCH (Sĩ quan chỉ huy quèn chặn lại, thuyền trưởng tŕnh lên Đề Đốc và nhận được sự vụ lệnh do ông đề đốc Hải Quân QLVNCH nhận cặp táp tiền hối lộ và để cho thuyền kẻ gian đem nha nhiến xâm nhậm lănh thổ miền Nam )

Tướng Chức (bác Chức của HA, đă chuyên chở rất nhiều xe nhà binh với vật liệu xây cất của quốc gia đem xây nhà cho tư nhân)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]